"The ultimate aim of education is the development of character"

BACCALAUREATE SUNDAY: Fleur

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดพิธีนมัสการพระเจ้า เนื่องในพิธีจบหลักสูตร (BACCALAUREATE SUNDAY) ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น Fleur โดยได้รับเกียรติจาก ศาสนาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด็อกเตอร์ประดิษฐ์ เถกิงรังสฤษดิ์ กรรมการบริหารของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เป็นผู้เทศนา และ คุณโสรัจ สุขถาวร เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ นักเรียนเก่ารุ่น PALS ‘ 81-24 เป็นผู้ให้โอวาท

นักเรียน Best All Around Student
นางสาวอภิญญา พลานุสนธิ์
นักเรียน Honorable Mention Student
นายปัณณวัฒน์ ทองปรอน

การจัดพิธีจบหลักสูตร หรือ Baccalaureate Sunday โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้กระทำสืบต่อกันมาจนเป็นประเพณีปฏิบัติของโรงเรียน ทั้งนี้เพื่อระลึกถึงพระคุณของพระเจ้าที่ทรงนำพันธกิจการศึกษาแก่คณะครูและนักเรียนให้ประสบผลสำเร็จตลอดมา อีกทั้งเป็นพิธีที่จัดขึ้นแสดงความยินดีแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตร และพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับต่อไป