"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการสอบวัดความรู้ทางวิชาการแบบออนไลน์ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2567 National Test Online Program

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธีร์ธาร สาระไชย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ที่ได้รับ รางวัลเหรียญทองแดง วิชาภาษาอังกฤษ
จากโครงการสอบวัดความรู้ทางวิชาการแบบออนไลน์ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2567 National Test Online Program

จัดโดยสถาบัน Top Test Center(สนามสอบ Online เมื่อวัน30 มิถุนายน 2567)