"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการสอบวัดความรู้ทางวิชาการแบบออนไลน์ระดับประเทศ (National Test Online Program)

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงสุชาภัสร์ คำสุข นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ที่ได้รับรางวัล

เหรียญทอง วิชาภาษาอังกฤษ และรางวัลเหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์
จากโครงการสอบวัดความรู้ทางวิชาการแบบออนไลน์ระดับประเทศ (National Test Online Program)
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2567