"The ultimate aim of education is the development of character"

การสอบ National Test Online Program โครงการสอบวัดความรู้ทางวิชาการแบบออนไลน์

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ
เด็กหญิงจิณัฐตา เติมสงวนวงศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3

ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองวิชาภาษาอังกฤษ และ รางวัลหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์

จากการสอบ National Test Online Program
โครงการสอบวัดความรู้ทางวิชาการแบบออนไลน์ ระดับประเทศ

จัดโดย Top Test Center

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2567