"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายสิรวิชญ์ พิมสารี โครงการสอบวัดความรู้ทางวิชาการ National Test Online Program

ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กชายสิรวิชญ์ พิมสารี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ที่ได้รับรางวัล

รางวัลเหรียญทอง วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

และรางวัลเหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

จากโครงการสอบวัดความรู้ทางวิชาการ National Test Online Program ระดับ ประเทศ
จัดโดย Top test center  สอบออนไลน์
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2567