"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการสอบวัดความรู้ทางวิชาการแบบออนไลน์ระดับประเทศ (National Test Online Program)

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิมพ์ภาณี ดวงจันทร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5
ที่ได้รับ รางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศ ทำคะแนนได้ 100 คะแนนเต็ม เป็นอันดับที่ 1 จาก 440 คน
จากโครงการสอบวัดความรู้ทางวิชาการแบบออนไลน์ระดับประเทศ (National Test Online Program) รายวิชาภาษาอังกฤษ
จัดโดย TOP TEST CENTER (สนามสอบออนไลน์)

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2567