"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการสอบวัดความรู้ทางวิชาการ National Test Online Program

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณปภา แก้วแปงจันทร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ที่ได้รับรางวัล เหรียญทอง วิชาภาษาอังกฤษและเหรียญเงิน วิชาคณิตศาสตร์
จากโครงการสอบวัดความรู้ทางวิชาการ National Test Online Program ระดับ ประเทศ
จัดโดย Top test center  สอบออนไลน์
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2567