"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายนภัทร์ สุนทรานนท์ รางวัลเหรียญทองอันดับที่ 1 การแข่งขันโครงการสอบวัดความรู้ทางวิชาการแบบออนไลน์ ระดับประเทศ National Test Online Program

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กชายนภัทร์ สุนทรานนท์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 รางวัลเหรียญทองอันดับที่ 1 (คะแนน 100 จาก 100 คะแนน) การแข่งขันโครงการสอบวัดความรู้ทางวิชาการแบบออนไลน์ ระดับประเทศ National Test Online Program วิชาภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2567