"The ultimate aim of education is the development of character"

ทีมนักเรียน PRC รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  จากการประกวดคลิปวีดิโอสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก “วัยทำงานฟันดี ชีวิตดี๊ดี” 

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ ทีมนักเรียน PRC ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  จากการประกวดคลิปวีดิโอสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก “วัยทำงานฟันดี ชีวิตดี๊ดี”  ในงานประชุมวิชาการทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 10   พ.ศ. 2567   เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567  ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร จัดโดยสำนักทันตสาธารณสุขกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  (ระดับประเทศ)

รายชื่อนักเรียน        นางสาวดลนภัส    คงแก้ว             ม.5/2             นายธนกฤษ        ดวงแสงทอง          ม.5/6        นางสาวณัฐริกา     ภูมิสะอาด      ม.5/6                                                        นางสาวสิริยากร    เข็มวงษ์           ม.5/6            นางสาวพุทธธิดา   เฉลิมโชควัฒนา   ม.5/2