"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงจิรญาดา ชัยรังษี ประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง วิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ.2566

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงจิรญาดา ชัยรังษี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ได้รับ รางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง วิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ) วันที่ 20 มกราคม 2567 ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดโดย สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ