"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงวรวลัญช์ หวังเจริญพร รางวัลเหรียญทองแดงวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติประจำปี 2567 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงวรวลัญช์ หวังเจริญพร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ได้รางวัลเหรียญทองแดงวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ในการแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติประจำปี 2567 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดสอบที่ โรงเรียนพุทธิโศภณ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2567