"The ultimate aim of education is the development of character"

รายการ ฟุตบอล ต่อต้านยาเสพติดสถานศึกษาเชียงใหม่ ประจำปี2567

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ

1.เด็กชายสุปรวีณ์ หาญมานพ ป6/7
2.เด็กชายปุณยกร กลิ่นสน ป 6/5
3.เด็กชายธิติ วิบูลยเสข ป6/9
4.เด็กชายชายอินทัช สุรินธรรม ป6/8
5.เด็กชายธันย์ะศิน ไชยบาล ป6/12
6.เด็กชายปกป้อง คีรีรักษ์สกุล ป6/12
7.เด็กชายศุภวิชญ์ เสนาบุตร ป6/12
8.เด็กชายภูริชญา โกมลตรี ป6/1
9.เด็กชายณเดชน์ คงแก้ว ป6/8
10.เด็กชายเตชิต กาวิละวงค์ ป6/4
11.เด็กชายภูวิศ วงค์แสง ป6/4
12.เด็กชายปราชญ์ธรรม ใจมา ป6/5

ที่ได้รับ รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2
รายการ ฟุตบอล ต่อต้านยาเสพติดสถานศึกษาเชียงใหม่ ประจำปี2567

เมื่อวันที่26มิถุนายน 2567
จัดโดย สำนักงาน ปปส ภาค5
สถานที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่