"The ultimate aim of education is the development of character"

3 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง

ขอแสดงความยินดีกับ

 เด็กชายชโนทัย  ซายพวง   ชั้นประถมศึกษาที่ 5/7

ที่ได้รับรางวัล

*3 เหรียญทอง
*1 เหรียญทองแดง รุ่น 11 ปีชาย
จากการแข่งขันว่ายน้ำ Maejo Unity Swimming Champpionship

จัดโดย นายสุทธิพงศ์ เรือนมั่น ประธานจัดการแข่งขัน

ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2567

ณ สระว่ายน้ำอุบลรัตนราชกัญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้