"The ultimate aim of education is the development of character"

รายการ ITPC SATIT CMU Mini Marathon 2024 ประเภท FUN RUN 5 K.M. รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี หญิง

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงวาเลนเทียร์ ลังกาชัย นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ที่ได้รับได้รับรางวัลชนะเลิศ (ระดับจังหวัด)

จากการเข้าร่วมแข่งขันรายการ ITPC SATIT CMU Mini Marathon 2024
ประเภท FUN RUN 5 K.M. รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี หญิง
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รับเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2567