"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการสอบวัดความรู้ทางวิชาการแบบออนไลน์ระดับประเทศ รายวิชา ภาษาอังกฤษ (National Test Online Program)

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายธเนศ หาญพิทักษ์กุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง โครงการสอบวัดความรู้ทางวิชาการแบบออนไลน์ระดับประเทศ
รายวิชา ภาษาอังกฤษ (National Test Online Program)
เมื่อวันที่ 11-25 มิ.ย. 2567