"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการสอบวัดความรู้ทางวิชาการแบบออนไลน์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายธีรพิชญ์ เติมสงวนวงศ์
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5

ที่ได้รับรางวัล เหรียญทอง วิชาภาษาอังกฤษ

ในการสอบ National Test Online Program
โครงการสอบวัดความรู้ทางวิชาการแบบออนไลน์ ระดับประเทศ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2567

จัดโดย Top Test Center