"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงธารา วสุนธราพร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับรางวัล เหรียญทอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ได้คะแนน 80 จาก 100 คะแนน เป็นอันดับที่ 56 จาก 233 รายวิชาภาษาอังกฤษ จากโครงการสอบวัดความรู้ทางวิชาการแบบออนไลน์ระดับประเทศ ให้ไว้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 โดย Top test center

ขอแสดงความชื่นชมยินดี กับ เด็กหญิงธารา วสุนธราพร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับรางวัล เหรียญทอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ได้คะแนน 80 จาก 100 คะแนน เป็นอันดับที่ 56 จาก 233 รายวิชาภาษาอังกฤษ จากโครงการสอบวัดความรู้ทางวิชาการแบบออนไลน์ระดับประเทศ ให้ไว้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 โดย Top test center