"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการสอบวัดความรู้ทางวิชาการแบบออนไลน์ (National Test Online Program) รายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงมิ่งกมล พรหมเทศ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ที่ได้รับรางวัล
🏅 เหรียญทอง ทำคะแนนได้ 92.5 จาก 100 คะแนน จากโครงการสอบวัดความรู้ทางวิชาการแบบออนไลน์ (National Test Online Program) รายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

จัดโดย TOP TEST CENTER (สนามสอบออนไลน์)

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2567
(ระดับประเทศ)