"The ultimate aim of education is the development of character"

Miracle Style with Aquatic Life : อัศจรรย์กับสิ่งมีชีวิตใต้น้ำ

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ฟุ้งกลิ่นผกาทิพย์
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ที่ได้รับ
รางวัลชมเชย

จากรายการแข่งขัน
Miracle Style with Aquatic Life : อัศจรรย์กับสิ่งมีชีวิตใต้น้ำ งานวันประมงน้อมเกล้าฯ
ครั้งที่ 34 ประจำปี 2567     ระดับ ประเทศ

จัดโดย กรมประมง เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2567