"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงภณิตา ผลอุดม การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติประจำปี 2567 รอบแรก

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงภณิตา ผลอุดม นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

จากการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติประจำปี 2567 รอบแรก
ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สังคม

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2567

โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต1