"The ultimate aim of education is the development of character"

เหรียญทอง และเหรียญเงิน

ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กชายสิรวุฒิ ​แซ่ตั้ง  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/11
ที่ได้รับรางวัล

1.รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรี ยญเงิน
ประเภท KYORUGI รุ่นยุวชนชาย 11-12 ปี น้ำหนัก ไม่เกิน 25 กิโลกรัม
2. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน
ประเภท POOMSAE INDIVIDUAL สายน้ำเงิน รุ่นยุวชนชาย อายุ 11-12 ปี 3. รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง
ประเภท POOMSAE PAIR สายน้ำเงิน รุ่นยุวชนชาย อายุ 11-12 ปี
4. รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง
ประเภท POOMSAE TEAM สายเหลือง รุ่นยุวชนชาย อายุไม่เกิน 11-12 ปี
สถาบัน JEJU TAKEWONDO THAILAND

จากการแข่งขัน “Jampha Taekwondo Championship 2024”

เมื่อวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567
ณ แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ – Jampha Shopping Mall Lamphun