"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายพงศ์ศรัณย์ ชุติพงษ์วิเวท ประกาศนียบัตรทองแดง วิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ.2566

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายพงศ์ศรัณย์ ชุติพงษ์วิเวท นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ได้รับ รางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดงวิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ) วันที่ 20 มกราคม 2567 ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดโดย สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ