"The ultimate aim of education is the development of character"

การสอบแข่งขันวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี 2566 วิชาภาษาอังกฤษ

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายกฤติเดช ปัญญาบุญญฤทธิ์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ) ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
จากการสอบแข่งขันวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2566 วิชาภาษาอังกฤษ

จัดโดย สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2567 ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย (ระดับประเทศ)