"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงธันยพร สกุลสินเพ็ชร รางวัลชมเชย การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 (รอบสอง ระดับประเทศ)

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงธันยพร สกุลสินเพ็ชร นักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ได้รับ

  1. ได้รับรางวัลเหรียญทอง วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาในการแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติประจำปี 2567 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดสอบที่ โรงเรียนพุทธิโศภณ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2567
  2. ได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติประจำปี 2567 ระดับประเทศ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดสอบที่ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2567