"The ultimate aim of education is the development of character"

รายการ ITPC SATIT CMU Mini Marathon 2024

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายสิทธา สมบูรณ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย
จากรายรายการ ITPC SATIT CMU Mini Marathon 2024
วันที่ 23 มิถุนายน 2567 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่