"The ultimate aim of education is the development of character"

Chiang Mai Christian Mini Marathon #33

ขอแสดงความยินดีกับด็กชายสิทธา สมบูรณ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ที่ได้รับรางวัลอันดับที่ 4 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
รายการ Chiang Mai Christian Mini Marathon #33
วันที่ 27 มกราคม 2567 ณ โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน