"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ ภาษาอังกฤษ National Online Genius Test

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายพัณณ์กร เดือนดาว นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ที่ได้รับรางวัล
เหรียญทองแดง จากโครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ ภาษาอังกฤษ National Online Genius Test จัดโดย Center 1 Education เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567