"The ultimate aim of education is the development of character"

รายการ Maejo Unity Championship ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กชายกิตติศักดิ์ หวังพรไพบูลย์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ที่ได้รับรางวัลแข่งขันว่ายน้ำ รุ่นอายุ 9 ปีชาย
• 2 เหรียญทอง จากท่าผีสื้อ ระยะ 50ม. กับท่าฟรีสไตล์ ระยะ 50ม.
• 1 เหรียญเงินจากท่ากรรเชียง 50ม.
• 2 เหรียญทองแดงจากท่า กรรเชียง ระยะ100ม.กับผีเสื้อ 100 ม.
จากรายการ Maejo Unity Championship ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567
ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2567
ณ สระว่ายน้ำอุบลรัตนราชกัญญามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่