"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันว่ายน้ำ Maejo Unity Swimming Championship

ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กชายปริญญ์ เมฆะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ที่ได้รับรางวัล

– เหรียญทอง กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 9 ปีชาย

– เหรียญทอง ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 9 ปีชาย

– เหรียญเงิน กบ 50 เมตร รุ่น 9 ปีชาย

– เหรียญเงิน ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 9 ปีชาย

จากการแข่งขันว่ายน้ำ Maejo Unity Swimming Championship

ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2567
ณ สระอุบลรัตนราชกัญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่