"The ultimate aim of education is the development of character"

นายกีรติกวิน  มานพ  รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง จากการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นายกีรติกวิน  มานพ  ม.4/6  ที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง   จากการสอบแข่งขันวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2566  (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  วิชาภาษาอังกฤษ   เมื่อวันที่ 20 มกราคม  2567   ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  จัดโดย สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)  (ระดับประเทศ)