"The ultimate aim of education is the development of character"

การสอบวัดความรู้ วิชาคณิตศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กชายพชรนนท์ ศรีศิริ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

จากการสอบวัดความรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประเทศ
ได้อันดับที่ 43 จากผู้เข้าสอบ 5,429 คน
โครงการทดสอบความรู้แบบออนไลน์
ครั้งที่ 36 ปีการศึกษา 2566
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567
จัดโดย บริษัทเสริมปัญญา