"The ultimate aim of education is the development of character"

นางสาวเวนิสา  สุทธนะ  รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการสอบแข่งขันวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นางสาวเวนิสา  สุทธนะ  ม.6/9  ที่ได้รับรางวัล   จากการสอบแข่งขันวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2566    วิชาภาษาอังกฤษ   จัดโดย สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

  • รางวัลเหรียญเงิน (รอบจังหวัด)  เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน  2566  ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
  • รางวัลเหรียญทองแดง (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2567  ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย     (ระดับประเทศ)