"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันฟุตบอล รายการ the special math of the day รุ่นอายุไม่เกิน 9-10 ปี

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ

เด็กชายภวิษณุ โกมลตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
เด็กชายปราณณภัทร ชุมภูรัตน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
เด็กชายรัชช์ณาเอก อินต๊ะรักษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/9

ที่ได้รับรางวัล
รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 9-10 ปี
จากการแข่งขันฟุตบอล รายการ the special math of the day
ณ สนามฟุตบอลดรีมสตาร์เทรนนิ่ง จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่  15 มิถุนายน 2567