"The ultimate aim of education is the development of character"

National Test Online Program โครงการทดสอบความรู้แบบออนไลน์

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชาย ปรเมศวร์ ศรีศิริ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ที่ได้รับ
รางวัลเหรียญทอง วิชาวิทยาศาสตร์
ระดับประเทศ Score 80%
ได้อันดับที่ 28 จากผู้เข้าสอบ 104 คน

ในโครงการทดสอบความรู้แบบออนไลน์
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 7 ธันวาคม 2566
จัดโดย National Test Online Program