"The ultimate aim of education is the development of character"

การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้านถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายอคิน ตุ้มวอน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ได้รับรางวัลชมเชย จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้านถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีพุทธศักราช 2567 “รวมศิลป์พื้นบ้านภาคเหนือ”

ระดับ ประเทศ
จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567