"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายเตชิต จินดาหลวง นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 ได้รับ 5 เหรียญทองและ 2 เหรียญเงิน จากรายการ Maejo Unity swimming champion ship ครั้งที่ 1

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดักับ เด็กชายเตชิต จินดาหลวง นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำได้รับรางวัลถ้วยรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุ 8 ปี ชาย 5 เหรียญทอง ได้แก่
ท่ากบ 50 เมตร / ท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร / ท่ากรรเชียง 100 เมตร / ท่ากบ 100 เมตร / ท่าผีเสื้อ 100 เมตร และ 2 เหรียญเงิน ได้แก่ ท่าผีเสื้อ 50 เมตร / ฟรีสไตล์ 100 เมตร รายการ Maejo Unity swimming champion ship ครั้งที่ 1 ณ สระอุบลรัตนราชกัญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 15-16 มิถุนายน 2567