"The ultimate aim of education is the development of character"

สอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ ภาษาอังกฤษ Nation Online Genius Test (NOGT)

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงสุทธิชารัตน์ หน้างามภูริวัฒน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ที่ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง
จากการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ ภาษาอังกฤษ
Nation Online Genius Test (NOGT)
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
การแข่งขันออนไลน์