"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายสิปปกร เกตุสิทธิ์ รางวัลเหรียญทองแดงวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายสิปปกร เกตุสิทธิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 ได้รางวัลเหรียญทองแดง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในการแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดสอบที่ โรงเรียนพุทธิโศภณ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2567