"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายธีธัช สาระไชย รางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดงวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ.2566

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายธีธัช สาระไชย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 ได้รับ รางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดงวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ) วันที่ 20 มกราคม 2567 ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดโดย สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ