"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงธารา วสุนธราพร ชั้นประถมศึกษาปีที่3/1 ได้รับรางวัล เหรียญทอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จากโครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ ภาษาอังกฤษ แบบออนไลน์ระดับประเทศ National Online Genius Test ซึ่งจัดสอบระหว่างวันที่ 9 – 23 พฤษภาคม 2567 โดยโครงการสอบเซ็นเตอร์วันเอ็ดดูเคชั่น

เด็กหญิงธารา วสุนธราพร ชั้นประถมศึกษาปีที่3/1
ได้รับรางวัล เหรียญทอง
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
จากโครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ ภาษาอังกฤษ แบบออนไลน์ระดับประเทศ
National Online Genius Test
ซึ่งจัดสอบระหว่างวันที่ 9 – 23 พฤษภาคม 2567
โดยโครงการสอบเซ็นเตอร์วันเอ็ดดูเคชั่น