"The ultimate aim of education is the development of character"

Third Place ประเภท Ballet Group

ขอแสดงความยินดีกับ

เด็กหญิงณัฏฐ์ดารินทร์ หนุ่มศรี

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/8

ที่ได้รับรางวัล

Third Place ประเภท Ballet Group Aged 10-12

จากการแข่งขันนักเต้นรุ่นเยาว์ระดับนานาชาติ International Young Dancers Competition 2024 (ระดับนานาชาติ)

จัดโดย First Education Group Hongkong

ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2567

ณ หอประชุมใหญ่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง