"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธณัทอร คงชาตรี  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ที่ได้รับรางวัล

  • ชมเชย จากการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประคณะกรถมศึกษาตอนปลาย(รอบที่สอง)จัดโดยคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการรางวัลระดับประเทศ

จัดเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2567

ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่