"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ(รอบคัดเลือกภูมิภาคประจำประเทศไทย 2024)

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงสิตางศุ์ บุญยืน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ได้รับรางวัล – เหรียญทอง วิชาคณิตศาสตร์
ในการแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ(รอบคัดเลือกภูมิภาคประจำประเทศไทย 2024)
International Mathematical Genius Olympiad-IMGO (Thailand Regional Qualification 2024)
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

จัดโดย
มูลนิธิโครงการสอบวัดทักษะวิชาการและโอลิมปิกนานาชาติ(มูลนิธิ สวช. และโอลิมปิกนานาชาติ)