"The ultimate aim of education is the development of character"

การประกวดวาดภาพโครงการ “วาดฝันผ่านกานเวลา บินลัดฟ้ากับการบินไทย” ปีที่2

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ฟุ้งกลิ่นผกาทิพย์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ที่ได้รับรางวัลชมเชย

ในการแข่งขันการประกวดวาดภาพโครงการ “วาดฝันผ่านกานเวลา บินลัดฟ้ากับการบินไทย” ปีที่2

จัดโดย การบินไทย

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2567