"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการทดสอบและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ คณิตศาสตร์ TOP TEST CENTER

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิมพิชชา ตั้งหทัย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

ในโครงการทดสอบและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ คณิตศาสตร์ ประจำปี 2566

TOP TEST CENTER (online test)

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567