"The ultimate aim of education is the development of character"

การสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ (สพฐ)

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิมพิชชา ตั้งหทัย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษา จากการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ (สพฐ)

ปี 2567 รอบแรก จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2567

ณ โรงเรียนพุทธิโสภณ