"The ultimate aim of education is the development of character"

นางสาวภริมา  คุณพัฒน์วัฒนา รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง จากการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2566   (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นางสาวภริมา  คุณพัฒน์วัฒนา  ม.4/3  รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง วิชาภาษาอังกฤษ   จากการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2566   (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)   เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2567  ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  จัดโดย สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)   (ระดับประเทศ)