"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการภาษาอังกฤษ NATIONAL ONLINE GENIUS TEST

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ
เด็กหญิงจิณัฐตา เติมสงวนวงศ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3

ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

ในโครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ ภาษาอังกฤษ NATIONAL ONLINE GENIUS TEST
จัดโดย Center 1 Education
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567