"The ultimate aim of education is the development of character"

การประกวดวาดภาพระบายสี “วารสารคุ้มมิวเซียม ออนไลน์ ฉบับที่3”

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงรินรดา นาวาเจริญ  ชั้นประถมศึกษาที่ 5

ที่ได้รับรางวัล

  • ชมเชย การประกวดวาดภาพระบายสี “วารสารคุ้มมิวเซียม ออนไลน์ ฉบับที่3”
    รายการแข่งขัน วาดภาพระบายสี ‘‘แข่งขันออนไลน์’’
    จัดโดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567