"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายภูดินันท์ เจริญโลหะกลกิจ รางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดงวิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ.2566

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายภูดินันท์ เจริญโลหะกลกิจ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 ได้รับรางวัล

  1. ประกาศนียบัตรเหรียญทองแดงวิชาวิทยาศาสตร์ และรางวัลชมเชย วิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ) วันที่ 20 มกราคม 2567 ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดโดย สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ
  2. เหรียญทองวิชาคณิตศาสตร์ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ 2567 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ณ โรงเรียนพุทธิโสภณ